Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVII2008Issue 2(40)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
KORELESKI K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty systematyki procesów erozji wodnej gleb
Theoretical and practical aspects of the systematics of water soil erosion processes
pdf
WOCH F.: Analiza metod przeciwerozyjnej ochrony gleb stosowanych w procesie urządzeniowym
The analyze of methods of antierosion soil protection in land management process
pdf
WIERZBICKI K.: Wybrane metody pomiarów erozji wodnej nachylonych powierzchni utworów antropogenicznych
Chosen water erosion measurement methods of the sloped surface layers of anthropogenic formatios
pdf
SZEWRAŃSKI SZ., SASIK J., WAWER R., ŻMUDA R.: Propozycje rolnośrodowiskowego zagospodarowania przestrzennego zlewni w aspekcie ochrony gruntów rolnych przed erozją wodną
The proposal of agri-environmental spatial management of water erosion control in agricultural lands
pdf
PODLASIŃSKI M.: Erozja wodna na polu ornym po intensywnym opadzie w 2007 roku w Daleszewie na Pomorzu Zachodnim
Water erosion after heavy rain in 2007 at Daleszewo of West Pomerania Region
pdf
CZAJKA M., PODSIADŁOWSKI S., WALKOWIAK R.: Zróżnicowanie składu granulometrycznego jako skutek erozji gleb lekkich
Light soil granulometric structure differentiation as result of wind erosion
pdf
HERNIK J.: Ochrona i zachowanie krajobrazów kulturowych zboczy górskich zagrożonych erozją wodną
Protection and preservation of the mountainsides cultural landscapes threatened with water erosion
pdf
MAZUR A.: Rozwój wąwozu drogowego w Wielkopolu (Wyżyna Lubelska)
Development of the road gully in Wielkopole (Lublin Upland)
pdf
POPEK Z.: Zmienność natężenia ruchu rumowiska wleczonego w czasie wezbrania w małej rzece nizinnej
Variability of bedload transport rate during flood flow event in small lowland river
pdf
DOBROWOLSKI A., GŁOWACKA B., KONDZIELSKI A.: Transport i sedymentacja rumowiska unoszonego na zdjęciach lotniczych
Transportation and deposition of suspended sediment on airborne photographs
pdf
RADECKI-PAWLIK A.: Wybrane problemy związane z powstawaniem piaszczysto-żwirowych form dennych w ujściowym odcinku rzeki podgórskiej
On chosen problems with sand-gravel subaquatic dunes formation along the outlet highland river
pdf
CIUPA T.: Wpływ częstotliwości pomiarów transportu fluwialnego na określenie jego wielkości i dynamiki podczas wezbrań w zlewniach o zróżnicowanym użytkowaniu na przykładzie rzeki Silnicy i Sufraganiec (Kielce)
Frequency of fi eld measurements as a clue for determination of the magnitude and dynamics of the fluvial transport during high water stands within catchments of different use as exemplified by the rivers Silnica and Sufraganiec (Kielce)
pdf
BAJKOWSKI S.: Transport rumowiska przez przepusty drogowe
Sediment transport trough road culverts
pdf
WIERZBICKI M., HÄMMERLING M., PRZEDWOJSKI B.: Przebieg procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie
The erosion process downstream the Jeziorsko reservoir on the Warta River
pdf
ZAWADZKI P., HÄMMERLING M.: Zmiany uziarnienia na dnie poniżej budowli piętrzącej
Changes of bed grain size distribution below hydraulic structure
pdf
SIWICKI P.: Numeryczne modelowanie rozmyć poniżej budowli piętrzących
Numerical simulation of scour below the dam
pdf
URBAŃSKI J.: Wpływ szorstkości umocnień w dolnym stanowisku jazu na lokalne rozmycia dna
Influence of roughness of bed protection downstream of weir on local scour
pdf
MICHALEC B., PĘCZEK K.: Określenie stopnia zamulenia zbiorników wodnych w Zesławicach
Determination of silting degree of water reservoirs at Zesławice
pdf
PIKUL K., MOKWA M.: Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego
Influence of pre-dams on the main reservoir silting process
pdf
KASPEREK R., WIATKOWSKI M.: Badania osadów dennych ze zbiornika Mściwojów
Bottom studies of Mściwojów Reservoir
pdf
SMOLSKA E.: Badania sedymentologiczne współczesnych osadów deluwialnych i ich znaczenie w ocenie dynamiki procesów erozji gleby na przykładzie Pojezierza Suwalskiego
Assesment of soil erosion processes based on sedimentological analyses of contemporary deluvial sediments on the example of the Suwałki Lakeland
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2008